• Sat. May 27th, 2023

Thánh Lễ An Táng: Ông Matthew Đỗ Trợ

  • Home
  • Thánh Lễ An Táng: Ông Matthew Đỗ Trợ


Thánh Lễ An Táng

LIVE STREAMING or LINK

https://www.stmarysannapolis.org/about-church/st-marys-live-stream-masses?fbclid=IwAR0vvp3NAvAug4zc-nJi0wbkuXX-1Boe3GWEOs0j3iYTOnF6pULvxu3xfOg

https://www.facebook.com/hoathinhdon

Video Clip from the St. Mary’s church in Annapolis, Maryland

Video Clip from Facebook Live Streaming

Thánh Lễ An Táng: Ông Matthew Đỗ Trợ – St. Mary’s church in Annapolis, Maryland – Saturday, February 12, 2022

Link of video clip from the St. Mary’s church in Annapolis, Maryland

https://player.vimeo.com/video/676569478

TIẾP ĐÓN QUAN TÀI TẠI THÁNH ĐƯỜNG
Chủ tế : Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Cộng đoàn : Amen
Chủ tế : Xin Cha thương xót, Thiên Chúa của mọi niềm an ủi ở cùng anh chị em. Cộng đoàn : Và ở cùng cha.
Chủ Tế: Trong nước rửa tội, Ông Matthew Đỗ Trợ đã chết với Đức Kitô và đã sống lại với Ngài cho cuộc sống mới. Xin cho Ông Matthew nay được chia sẽ với Ngài trong vinh quang muôn đời.
Linh Mục rảy nước thánh trên quan tài
Trải khăn trắng trên quan tài, nhắc nhở chiếc áo trắng ngày chịu phép Rửa Tội Di chuyển quan tài vào nhà thờ


Lời Nguyện Hiệp Lễ
Chủ Tế: Chúng ta hãy cầu nguyện.
Cộng Ðoàn: Amen.